Close

การติดตั้ง “Barcode Font”

การติดตั้ง “Barcode Font”

  1. ดาวน์โหลด “Barcode Font” ตามลิ้งนี้ “Download
  2. ทำการแตกไฟล์ “Barcode Font” คลิกขวาเลือก “Extract files…
  3. ทำการเลือกไว้ที่อยู่ของไฟล์ “Barcode Font” แล้วเลือก “OK
  4. เลือก “Barcode Font” ทั้งหมด คลิกขวาเลือก “Install