Close

การเข้าใช้บริการ “ตามระดับการศึกษา”

ระดับการศึกษาตามจำนวนคน

 1. คลิกที่เมนู “รายงาน”
 2. คลิกที่เมนู “การเข้าใข้บริการ”
 3. คลิกที่เมนู “ประตูทางเข้า”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามระดับการศึกษา”
 5. เลือกรายการ  “ตามจำนวนคน”

ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปการเข้าใช้บริการห้องสมุด ระดับการศึกษา

  1. เลือกวันที่ ลงในช่อง “วันที่เริ่มต้น ค้นหาและวันที่สิ้นสุด”
  2. คลิกที่ “Generate to PDF” หรือ “Generate to Bar Charts” เพื่อทำการค้นหา
  3. แสดงผล “Generate to PDF” ต้องการออกรายงาน คลิก  “Print”
  4. แสดงผล ท่านสามารถคลิ้กขวาที่กราฟแล้ว “บันทึกรูปภาพเป็น…”
   เพื่อบันทึกรูปภาพลงเครื่องของท่าน หรือกด Ctrl+P เพื่อพิมพ์รายงานด่วน

ระดับการศึกษาตามจำนวนครั้ง

 1. คลิกที่เมนู “รายงาน”
 2. คลิกที่เมนู “การเข้าใข้บริการ”
 3. คลิกที่เมนู  “ประตูทางเข้า”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามระดับการศึกษา”
 5. เลือกรายการ   “ตามจำนวนครั้ง

ระบบจะแสดงหน้า รายงานสรุปการเข้าใช้บริการห้องสมุด ระดับการศึกษา ตามจำนวนครั้ง

 1. เลือกวันที่ ลงในช่อง “วันที่เริ่มต้น ค้นหาและวันที่สิ้นสุด”
 2. คลิกที่ “Generate to PDF” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
 3. คลิกที่ “Generate to Bar Charts” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
 4. คลิกที่ “Generate to Pie Charts” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
 5. แสดงผล Generate to PDF ต้องการออกรายงาน คลิก  “Print”
 6. แสดงผล Generate to Bar Charts
 7. แสดงผล Generate to Pie Charts

เนื่องจากเมนูรายงานสรุป ตามประเภทสมาชิกการทำงาน 3 แบบนี้เท่านั้น ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงาน
ขึ้นมาเพียงอย่างละแบบเท่านั้น จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย