Close

ประวัติการเข้า-ออกห้องสมุด

เมื่อต้องการดูการจองสื่อสารนิเทศต่างๆเลือกที่เมนู“ประวัติการเข้า-ออกห้องสมุด” จะแสดงข้อมูลสมาชิก

ตัวอย่างรูปการแสดงหน้ารายการหนังสือที่ต้องการยืม

ตารางด้านล่างจะแสดงรายการการเข้า-ออกห้องสมุด จะแสดงข้อมูล วัน/เดือน/ปี เวลาเข้า เวลาออก และรวมเวลาเข้าใช้บริการทั้งหมด