Close

ประวัติการใช้บริการสื่อ

เมื่อต้องการดูข้อมูลประวัติการใช้บริการของสมาชิกเองนั้นเลือกที่เมนู“ประวัติการใช้บริการสื่อ”ระบบจะแสดงข้อมูลของสมาชิก และประวัติการยืมหนังสือที่ยังไม่คืนในระบบ

ตัวอย่างรูปประวัติการใช้บริการ

  ส่วนด้านล่างจะเป็นการแสดงประวัติการยืม-คืนสื่อ และแสดงประวัติการดูสื่อของแต่ละรายการ Vedio
รายการ E-book รายการ Audiobooks เป็นต้น

ตัวอย่างรูปประวัติการยืม-คืนสื่อและประวัติรายการสื่อต่างๆ