Close

รายการจำหน่าย-ยกเลิก

  1. คลิกที่เมนู “รายงาน”
  2. คลิกที่เมนู “รายการส่งซ่อม-จำหน่าย”
  3. คลิกที่เมนู “รายการจำหน่าย-ยกเลิก”

ระบบจะแสดงหน้า รายงานการจำหน่าย-ยกเลิกวัสดุสารนิเทศ

  1. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่ “วันที่เริ่มต้น” และ “วันที่สิ้นสุด”
  2. คลิกที่ “Generate to PDF” เพื่อทำการค้นหา
  3. แสดงผลการคลิก “Generate to PDF ” คลิกที่  “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน