Close

รายการทวงคืน “พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล”

พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล

  1. คลิกที่เมนู “รายงาน”
  2. คลิกที่เมนู “รายการทวงคืน”
  3. คลิกที่เมนู “พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล”

ระบบจะแสดงหน้า พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล

  1. ใส่  “เลขประจำตัว” ลงในช่องว่าง เป็นการค้นหาแบบระบุตัวบุลคลทีละรายกาย
  2. คลิกที่  “Generate to PDF ”
  3.  แสดงผลหน้า “Print