Close

รายการอุปกรณ์

รายการอุปกรณ์

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “รายการอุปกรณ์”
 3. แล้วคลิกที่เมนู  “รายการอุปกรณ์”

  เมื่อเข้ามาแล้วระบบจะแสดงหน้ารายการ “อุปกรณ์” ขึ้นมา

  1. เลือกหัวข้อที่ต้องการ “ค้นหา” สื่อตามความสะดวก
  2. กรอกข้อมูลสื่อที่ต้องการ ตามหัวข้อที่เลือกไว้
  3. คลิกที่ “ค้นหา”
  4. รายการสื่อที่ทำการค้นหาจะแสดงขึ้นมาด้านล่าง กดดูรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ชื่อ หรือ ไอคอน View

 

 1. เมื่อกดไอคอน View แล้วจะแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และสถานะของอุปกรณ์
 2. สามารถแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ได้ที่ไอคอนสีเหลือง “แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์”
 3. สามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ที่ไอคอนสีเขียว “เพิ่มอุปกรณ์”