Close

รายงานการยืม-คืนสื่อ “ตามช่วงเวลา”

ตามช่วงเวลา

  1. คลิกที่เมนู “รายงาน”
  2. คลิกที่เมนู “รายงานการยืม-คืนสื่อ”
  3. คลิกที่เมนู “การยืมหนังสือ”
  4. เลือกรายการ “ตามช่วงเวลา”

ระบบจะแสดงหน้า รายงานการยืม-คืนสื่อ ตามช่วงเวลา

  1. เลือกวันที่ ลงในช่อง “วันที่เริ่มต้น ค้นหาและวันที่สิ้นสุด”
  2. คลิกที่  “Generate to PDF”
  3. แสดงผลการสั่ง “Generate to PDF” แล้วสั่ง Print