Close

รายงานการยืม-คืนสื่อ “ตามช่วงวันที่”

ตามช่วงวันที่

  1. คลิกที่เมนู  “รายงาน”
  2. คลิกที่เมนู  “รายงานการยืม-คืนสื่อ”
  3. คลิกที่เมนู “การยืมหนังสือ”
  4. คลิกที่เมนู  “ตามช่วงวันที่”

ระบบจะแสดงหน้า รายงานการยืม-คืนสื่อ ตามช่วงวันที่

  1. เลือกวันที่ยืม เพื่อดูรายการ “ยืม-คืน” ตามวันที่ต้องการ
  2. เลือกแสดงเพศได้ตามที่ต้องการ แล้วคลิกที่ “Generate to PDF”
  3. แสดงผลการสั่ง “Print” Generate to PDF