Close

รายงานการยืม-คืนสื่อ “ตามวัสดุสารนิเทศรายบุคคล”

ตามวัสดุสารนิเทศรายบุคคล

  1. คลิกที่เมนู “รายงาน”
  2. คลิกที่เมนู “รายงานการยืม-คืนสื่อ”
  3. คลิกที่เมนู “การยืมหนังสือ”

ระบบจะแสดงหน้า รายงานการยืม-คืนสื่อ ตามหมวดวัสดุสารนิเทศ

  1. ค้นหา “เลือกหัวข้อที่ต้องการ”
  2. เลือกวันที่ ลงในช่อง “วันที่เริ่มต้น ค้นหาและวันที่สิ้นสุด”
  3. คลิกที่ “Generate to PDF”
  4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
    คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

เนื่องจากบางเมนูมีการทำงานที่เหมือนกัน ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเฉพราะเมนูที่ใช้งาน
ไม่เหมือนกันเท่านั้น จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย