Close

รายงานค่าปรับ

ค่าปรับรายบุคคล

  1. คลิกที่เมนู “รายงาน”
  2. คลิกที่เมนู “รายงานค่าปรับ”
  3. คลิกที่เมนู “ค่าปรับรายบุคคล”

ระบบจะแสดงหน้า รายงานรายงานค่าปรับ รายบุคคล

  1. กรอก “เลขประจำตัวของสมาชิก” ที่ต้องการดูค่าปรับ
  2. เลือกวันที่ ลงในช่อง “วันที่เริ่มต้น ค้นหาและวันที่สิ้นสุด”
  3. คลิกที่ “Generate to PDF” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา  “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

เนื่องจากเมนูค่าปรับมีการทำงานที่เหมือนกัน ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียงตัวอย่าเดียวเท่านั้น
จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย