Close

รายงาน “เชิงสถิติ “

สถิติผู้เข้าชม E-book

 1. คลิกที่เมนู “รายงาน”
 2. คลิกที่เมนู “เชิงสถิติ”
 3. คลิกที่เมนู “เชิงสถิติ E-book”
 4. คลิกที่เมนู “สถิติผู้เข้าชม E-book”

 

 1. ใส่เลขทะเบียนของ E-book ที่ต้องการทราบรายงานสถิติผู้เข้าชม  “ลงในช่องว่าง”
 2. เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น ค้นหาและวันที่สิ้นสุด” (ถ้าไม่ระบุ ชั้น/ปี,ห้อง ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่เข้าชม E-book เล่มนั้น ๆ แต่ถ้าต้องการ ดูตามห้องให้ใส่ ชั้น/ปี,ห้อง ได้ตามที่ต้องการ)
 3. คลิกที่ “Generate to PDF” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
 4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา สั่ง “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

อันดับผู้เข้าชม E-book มากที่สุด

 1. คลิกที่เมนู “รายงาน”
 2. คลิกที่เมนู “เชิงสถิติ”
 3. คลิกที่เมนู “เชิงสถิติ E-book”
 4. คลิกที่เมนู “อันดับผู้เข้าชม E-book มากที่สุด”

ระบบจะแสดงหน้า รายงานเชิงสถิติ อันดับผู้เข้าชม E-bookมากที่สุด

 1. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา และ วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา
 2. คลิกที่ “Generate to PDF” เพื่อทำการค้นหา
 3. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา สั่ง “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

เนื่องจากเมนูเชิงสถิติมีการทำงาน2แบบนี้เท่านั้น ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียงอย่างละแบบเท่านั้น
จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย