Close

วิธีการพิมพ์บัตรรายการ

ตัวอย่างการพิมพ์บัตรรายการ     

     1.ตามเลขหมู่

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์บัตรรายการ”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามเลขทะเบียน”

 

 1. กรอเลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการแรกที่  “ช่องว่างเลขทะเบียนเริ่มต้น”
 2. ถึง เลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการสุดท้ายที่ “ช่องว่างเลขทะเบียนสุดท้าย”
 3. คลิกที่  “ค้นหา”
 4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 5. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

     2.ตามรายการเลือกจากแฟ้ม

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์บัตรรายการ”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามรายการเลือกจากแฟ้ม”

 

 1. เลือกหัวข้อที่ต้องการ “พิมพ์บัตรรายการ”
 2. กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เลือกไว้  “ใส่ในช่องว่าง”
 3. คลิกที่  “ค้นหา”
 4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 5. แสดงผลการสั่ง “Print”