Close

วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก”

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก”

พิมพ์เอกสารประกอบพิมพ์ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก มีไวเเพื่อเวลาที่ต้องการรายงานข้อมูลสมาชิกภายในห้องสมุดห้องสมุดก็สามารถเข้ามา พิมพ์รายงานจากเมนูนี้ได้ทันที

 1. คลิกที่เมนู  “ข้อมูลสมาชิก”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก”

 

 1. คลิกที่  “ค้นหา” เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหาสมาชิกตามหัวข้อ
 2.  กรอกตัวอักษร หรือ รหัส ตามที่เราเลือกหัวข้อ
 3. คลิกที่  “ค้นหา”
 4. คลิกที่  “สี่เหลี่ยมบนสุด” เพื่อนเลือกทุกรายการ คลิก “สี่เหลี่ยมข้างหน้าเลขประจำตัว” เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ แสดงผลการค้นหาขึ้นมา
  (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
 5. คลิกที่ “Print Information” เมื่อต้องการออกรายงาน
 6. แสดงผลการสั่ง “Print”