Close

การพิมพ์เอกสารประกอบ “ทะเบียนสมาชิก”

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารประกอบ “ทะเบียนสมาชิก”

พิมพ์เอกสารประกอบทะเบียนสมาชิกเพื่อออกรายงานของสมาชิก ว่าห้องเรียนไหนมีนักเรียนเท่าไหร่บ้างหรือสมาชิกแต่ละประเภทมีสมาชิกเท่าไหร่ สามารถดูทะเบียนสมาชิกได้ตามเมนูที่ต้องการได้เลย

     ตามระดับ ชั้น/ห้อง

 1. คลิกที่เมนู  “ข้อมูลสมาชิก”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “ทะเบียนสมาชิก”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามระดับ ชั้น/ห้อง”

 

 1. เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการค้นหา
 2. กรอกข้อมูล ตัวเลข ลงในช่อง ปี/ชั้น-ชั้นห้อง
 3. คลิกเลือกวันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด
 4. คลิกที่ปุ่มค้นหา
 5. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 6. แสดงผลการสั่ง “Print”

     ตามประเภทสมาชิก

 1. คลิกที่เมนู  “ข้อมูลสมาชิก”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “ทะเบียนสมาชิก”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามประเภทสมาชิก”

 

 1. เลือก “ประเภทของสมาชิก” ที่ต้องการทราบทะเบียนสมาชิก
 2. กรอกข้อมูล “วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด”
 3. คลิกที่  “ค้นหา”
 4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 5. แสดงผลการสั่ง “Print”

     ตามสถานะสมาชิก

 1. คลิกที่เมนู  “ข้อมูลสมาชิก”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “ทะเบียนสมาชิก”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามสถานะสมาชิก”

 

 1. เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการค้นหา “ทะเบียนสมาชิก”
 2. กรอกข้อมูล ชั้น/ห้อง และ วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด
 3. คลิกที่  “ค้นหา”
 4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 5. แสดงผลการสั่ง “Print”