Close

วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ของสื่อสารนิเทศ

วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม

การพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์บรรณานุกรม” ไว้สำหรับเวลาที่ต้องการทราบบรรณานุกรมของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ ว่าบรรณานุกรมของสื่อสารนิเทศต่างๆคืออะไร เข้าในระบบห้องสมุดเมื่อไหร่ก็มาสารถมาดูได้ที่เมนูนี้ได้เลย

 1.  ตามเลขทะเบียน

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์บรรณานุกรม”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามเลขทะเบียน”

 

 1. กรอเลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการแรกที่  “ช่องว่างเลขทะเบียนเริ่มต้น”
 2. ถึง เลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการสุดท้ายที่ “ช่องว่างเลขทะเบียนสุดท้าย”
 3. คลิกที่  “ค้นหา”
 4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะเลขทะเบียนที่มีเท่านั้น ถ้าไม่มีเลขทะเบียนอยู่ในช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน
 5. แสดงผลการสั่ง “Print”

     2.ตามเลขหมู่

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์บรรณานุกรม”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามเลขหมู่”

 

 1. กรอกเลขหมู่ที่อยากให้พิมพ์รายการแรกที่  “ช่องว่างเลขหมู่เริ่มต้น”
 2. ถึง เลขเลขหมู่ที่อยากให้พิมพ์รายการสุดท้ายที่ “ช่องว่างเลขหมู่สิ้นสุด”
 3. คลิกที่  “ค้นหา”
 4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 5. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

     3.ตามช่วงวันที่

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์บรรณานุกรม”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามช่วงวันที่”

 

 1. กรอเลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการแรกที่  “ช่องว่างวันที่เริ่มต้น”
 2. ถึง เลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการสุดท้ายที่ “ช่องว่างวันที่สิ้นสุด   ”
 3. คลิกที่  “ค้นหา”
 4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 5. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

     4.ตามวัสดุสารนิเทศ

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์บรรณานุกรม”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามวัสดุสารนิเทศ”

 

 1. เลือก “วัสดุสารนิเทศ” ที่ต้องการดูบรรณานุกรม
 2. คลิกที่  “ค้นหา”
 3. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 4. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

     5.ตามประเภทสารนิเทศ

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์บรรณานุกรม”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามประเภทสารนิเทศ”

 

 1. เลือก “ประเภท/หมวดสารนิเทศ” ที่ต้องการดูบรรณานุกรม
 2. คลิกที่  “ค้นหา”
 3. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 4. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

     6.ตามแนวสืบค้น

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์บรรณานุกรม”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามแนวสืบค้น”

 

 1. เลือก “หัวข้อสืบค้น” ที่ต้องการ
 2. กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เลือกไว้  “ใส่ในช่องว่าง”
 3. คลิกที่  “ค้นหา”
 4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 5. แสดงผลการสั่ง “Print”