Close

วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์ทะเบียน” ของสื่อสารนิเทศ

วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์ทะเบียน

การพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์ทะเบียน” ไว้สำหรับเวลาที่ต้องการทราบรายละเอียดของเลขทะเบียนนั้นๆ ว่าเลขทะเบียนนี้ ชื่อเรื่องอะไร ผู้แต่งอะไร สำนักพิมพ์ หรือปีที่พิมพ์อะไร เข้าในระบบห้องสมุดเมื่อไหร่ก็มาสารถมาดูได้ที่เมนูนี้ได้เลย

     1.  ตามเลขทะเบียน

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์ทะเบียน”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามเลขทะเบียน”

 

 1. กรอเลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการแรกที่  “ช่องว่างเลขทะเบียนเริ่มต้น”
 2. ถึง เลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการสุดท้ายที่ “ช่องว่างเลขทะเบียนสุดท้าย”
 3. คลิกที่  “ค้นหา”
 4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะเลขทะเบียนที่มีเท่านั้น ถ้าไม่มีเลขทะเบียนอยู่ในช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)  “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน
 5. แสดงผลการสั่ง “Print”

     2.ตามเลขหมู่

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ” แล้วคลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์ทะเบียน”
 3. คลิกที่เมนู  “ตามเลขหมู่”

 

 1. กรอกเลขหมู่ที่อยากให้พิมพ์รายการแรกที่  “ช่องว่างเลขหมู่เริ่มต้น”
 2. ถึง เลขเลขหมู่ที่อยากให้พิมพ์รายการสุดท้ายที่ “ช่องว่างเลขหมู่สิ้นสุด”
 3. คลิกที่  “ค้นหา”
 4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 5. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

     3.ตามช่วงวันที่

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์ทะเบียน”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามช่วงวันที่”

 

 1. กรอเลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการแรกที่  “ช่องว่างวันที่เริ่มต้น”
 2. ถึง เลขทะเบียนที่ต้องการทราบรายการสุดท้ายที่ “ช่องว่างวันที่สิ้นสุด   ”
 3. คลิกที่  “ค้นหา”
 4. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 5. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

     4.ตามวัสดุสารนิเทศ

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์ทะเบียน”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามวัสดุสารนิเทศ”

 

 1. เลือก “ประเภทวัสดุสารนิเทศ” ที่ต้องการ
 2. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่  “วันที่เริ่มต้น”
 3. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่  “วันที่สิ้นสุด”
 4. คลิกที่  “ค้นหา”
 5. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 6. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

     5.ตามประเภทสารนิเทศ

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์ทะเบียน”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามประเภทสารนิเทศ”

 

 1. เลือก “ประเภท/หมวด สื่อสารนิเทศ” ที่ต้องการ
 2. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่  “วันที่เริ่มต้น”
 3. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่  “วันที่สิ้นสุด”
 4. คลิกที่  “ค้นหา”
 5. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”) >> คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 6. แสดงผลการสั่ง “Print”

 

     6.ตามแนวสืบค้น

 1. คลิกที่เมนู  “สื่อสารนิเทศ”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
 3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์ทะเบียน”
 4. คลิกที่เมนู  “ตามแนวสืบค้น”

 

 1. เลือก “หัวข้อสืบค้น” ที่ต้องการ
 2. กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เลือกไว้  “ใส่ในช่องว่าง”
 3. คลิกเลือก วันที่ต้องการเริ่มต้นค้นหา ที่  “วันที่เริ่มต้น”
 4. คลิกเลือก วันที่ต้องการสิ้นสุดการค้นหา ที่  “วันที่สิ้นสุด”
 5. คลิกที่  “ค้นหา”
 6. แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  คลิกที่ “Print”เมื่อต้องการออกรายงาน
 7. แสดงผลการสั่ง “Print”