Close

วิธีการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์สรุปจำนวนสมาชิก”

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารประกอบ “พิมพ์สรุปจำนวนสมาชิก

พิมพ์เอกสารประกอบพิมพ์ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก มีไวเเพื่อเวลาที่ต้องการรายงานข้อมูลสมาชิกภายในห้องสมุดห้องสมุดก็สามารถเข้ามา พิมพ์รายงานจากเมนูนี้ได้ทันที

  1. คลิกที่เมนู  “ข้อมูลสมาชิก”
  2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์เอกสารประกอบ”
  3. คลิกที่เมนู  “พิมพ์สรุปจำนวนสมาชิก
  4. แสดงผลรายงานสรุปจำนวนสมาชิก แล้ว คลิกที่ “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน
  5. แสดงผลการสั่ง “Print”