Close

การเพิ่มสมาชิกลงในระบบ

หน้ารายชื่อสมาชิก

  1. คลิกที่  “+เพิ่มสมาชิก”

ระบบจะแสดงหน้า เพิ่มสมาชิกใหม่

  1. กรอกรายละเอียดของสมาชิกใหม่
  2. ถ้ามีกล้อง “WEBCAM” สามารถคลิกที่ปุ่ม กล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูปของสมาชิกได้เลย
  3. คลิกที่ “บันทึก” เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จ เพื่อนทำการบันทึกข้อมูล