Close

วิธีการใช้งาน “ระบบตรวจสอบวัสดุสารนิเทศ”

ตัวอย่างการใช้งานระบบตรวจสอบวัสดุสารนิเทศ

ระบบตรวจสอบวัสดุสารนิเทศ ไว้สำหรับเช่น กรณีที่มีคนเก็บหนังสือได้แล้วนำมาให้ทางห้องสมุด เมื่อเราต้องการทราบว่าสมาชิกคนไหนเป็นคนยืมไปแล้วทำหาย ก็สามารถเข้ามาตรวจสอบที่เมนูนี้ได้

  1. คลิกที่เมนู “ระบบปฏิบัติงาน”
  2. คลิกที่เมนู “วัสดุสารนิเทศ”
  3. แล้วคลิกที่เมนู “ตรวจสอบวัสดุสารนิเทศ”

ระบบจะแสดงหน้า ค้นหาวัสดุสารนิเทศ

  1. กรอกเลขทะเบียนหนังสือ  “ในช่องว่าง” ที่ต้องการ ดูรายละเอียดหนังสือเล่มนั้น ๆ
  2. คลิกที่  “ตกลง”
  3. แสดงผลการค้นหา สามารถตรวจสอบประวัติการต่างๆได้