Close

วิธีการใช้งาน “รายการทวงคืน”

ตัวอย่างการใช้งานรายการทวงคืน

รายการทวงคืนไว้สำหรับ พิมพ์รายงานสมาชิกที่ยังไม่ได้คืนหนังสือให้ทราบว่าตัวเองยังไม่ได้
คืนหนังสือที่ยืมไป

     บัญชีค้างคืนเกินกำหนด

 1.  คลิกที่เมนู  “รายงาน” แล้วคลิกที่เมนู  “รายการทวงคืน”
 2.  คลิกที่เมนู  “บัญชีค้างคืนเกินกำหนด”
 3.  ระบบจะแสดงหน้า บัญชีค้างคืนเกินกำหนด
 4. กรอกรายละเอียดที่  “ต้องการทวงคืนหนังสือ ” ที่ยืมเกินกำหนด (ถ้าม่ใส่ ชั้น/ปี,ห้อง ระบบจะแสดงผลข้อมูลหนังสือทั้งหมด ของวันที่เกินตามที่กำหนด)
 5. คลิกที่  “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหา
 6. แสดงผลการคลิก “Generate to PDF ” คลิก “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน

     พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล

 1. คลิกที่เมนู  “ระบบปฏิบัติงาน” แล้วคลิกที่เมนู  “รายการทวงคืน”
 2. คลิกที่เมนู  “พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล”
 3. ระบบจะแสดงหน้า พิมพ์ทวงคืนรายบุคคล
 4. ใส่  “เลขประจำตัว” ลงในช่องว่าง เป็นการค้นหาแบบระบุตัวบุลคลทีละรายการ
 5. คลิกที่  “ค้นหา” เพื่อทำการค้นหา
 6. แสดงผลการคลิก “Generate to PDF ” คลิก “Print” เมื่อต้องการออกรายงาน