Close

การ “คืนอุปกรณ์” ใช้งานในห้องสมุด

การ “คืนอุปกรณ์”

  1. คลิกที่เมนู “ระบบปฏิบัติงาน”
  2. คลิกที่เมนู “ระบบยืม-คืนอุปกรณ์”
  3. เลือกรายการ “ระบบยืม-คืนอุปกรณ์”

เลือกรายการ “ระบบยืม-คืนอุปกรณ์”

  1. แสดงผลหน้าค้นหาสมาชิก
  2. ใส่รหัสสมาชิกที่ต้องการยืมอุปกรณ์แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”

ใส่เลขทะเบียนของอุปกรณ์ที่ต้องการคืน

  1. คลิกที่ปุ่ม “ยืม-คืน” รายการอุปกรณ์ที่จะยืมทั้งหมดจะแสดงด้านล่าง สถานะอุปกรณ์จะขึ้นว่า lend หรือ ยืม
  2. คลิกที่ปุ่ม “บันทึกรายการทั้งหมด”