Close

วิธีการ “เพิ่มสื่อฐานข้อมูลกลาง”

เพิ่มหนังสือ (จะเพิ่มก็ต่อเมื่อค้นหาหนังสื่อที่จะเพิ่มข้อมูลลงห้องสมุดแล้วไม่พบ)

  1. คลิกที่เมนู “สื่อสารนิเทศ”
  2. คลิกที่เมนู “เพิ่มสื่อฐานข้อมูลกลาง”
  3. คลิกที่เมนู “สื่อสิ่งพิมพ์”
  4. แล้วคลิกที่เมนู “เพิ่มหนังสือ”
  5. แสดงผลหน้าเพิ่มหนังสือ
  6. กรอกข้อมูลสื่อสารนิเทศที่จะเพิ่มลงฐานข้อมูลกลางให้ครบแล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึกด่วน” หรือ “Next” เพื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติม
  7. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องแล้วคลิกที่ “ตกลง” หรือ ถ้าไม่ต้องการเพิ่มแล้ว คลิกที่ “ยกเลิก”จากนั้นจึงไปทำตามขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลลงห้องสมุด

เพิ่มสื่อฐานข้อมูลกลาง มีการใช้ทำงานที่เหมือนกันทั้งหมด ทางเราจึงไม่ได้มีการทำคู่มือส่วนอื่นขึ้นมา
จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย