Close

สถิติสมาชิกยืม – คืน

ตามระดับการศึกษา

  1. คลิกที่เมนู  “รายงาน”
  2. คลิกที่เมนู  “สถิติสมาชิกยืม-คืน”
  3. คลิกที่เมนู  “การยืมหนังสือ”
  4. คลิกที่เมนู  “ตามระดับการศึกษา”

แบบตารางข้อมูล

  1. เลือกวันที่ ลงใน “ช่อง วันที่เริ่มต้น ค้นหาและวันที่สิ้นสุด”
  2. คลิกที่ “Generate to PDF” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  3. คลิกที่ “Generate to Bar Charts” แสดงผลการค้นหาขึ้นมา (“ระบบจะแสดงผลออกมาเฉพาะข้อมูลตามที่มีที่อยู่ในช่วงที่ค้นหาเท่านั้น ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ระหว่างช่วงที่ค้นหาก็จะไม่แสดง”)
  4. แสดงผลการสั่ง “Print แบบ Generate to PDF”
  5. แสดงผลการสั่ง “Print แบบ Generate to Bar Charts”

การออกรายงานสถิติสามชิกยืม-คืน มีการใช้ทำงานที่เหมือนกัน ทางเราจึงขอยกตัวอย่างการทำงานขึ้นมาเพียง
ตัวอย่างเดียวเท่านั้น จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบไว้ ณ ที่นี่ด้วย