Close

เพิ่มสื่อฐานข้อมูลกลาง

เพิ่มสื่อฐานข้อมูลกลาง

เมื่อต้องการเพิ่มสื่อต่างๆสามารถเพิ่มได้ที่เมนู “สื่อฐานข้อมูลกลาง” เลือกเมนูสื่อที่ต้องการจะเพิ่ม ดังภาพตัวอย่างจะเป็นการเพิ่มสื่อ “E-book” กรอกข้อมูลสื่อสารนิเทศที่จะเพิ่มลงฐานข้อมูลกลางให้ครบ

ตัวอย่างรูปเพิ่มสื่อฐานข้อมูลกลาง