Close

การเปิดใช้งานโปรแกรม

สามารถ Login ได้ผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น IOS, Android และ Web Browser อย่าง Google Chrome, Firefox, IE, Microsoft Edge

การเข้าสู้ระบบ

เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ www.ilibrary.online/demo จะพบหน้าจอให้ทำการ Login จะปรากฏขึ้นมาจะรอรับผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู้ระบบ teacher แล้วจะมีเมนูแสดงผลอยู่ 3 เมนู และ notifications ไว้แจ้งเตือนรายการต่างๆ